Temeljem članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine 74/14, 70/17 i 98/19) i članak 14. Zakona o sportu (Narodne novine 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20) na sjednici Skupštine Yacht kluba Zagreb, održanoj 29. studenog 2022. usvojene su izmjene STATUTA JAHT KLUBA ZAGREB i temeljem njih pročišćeni tekst Statuta:

STATUT JAHT KLUBA ZAGREB

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja JAHT KLUBA ZAGREB; o amblemu, odnosno znaku; o ciljevima i područjima djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi sukladno zakonu; o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge; prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge, o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Članak 2.

Naziv udruge na hrvatskom jeziku glasi: JAHT KLUB ZAGREB (u daljnjem tekstu Klub); a na engleskom jeziku glasi: YACHT CLUB ZAGREB
Kratica naziva udruge je JKZ; a na engleskom jeziku je YCZ
Sjedište kluba je: Zagreb, Aleja Matije Ljubeka 5.

Članak 3.

Yacht Club Zagreb je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu.

Yacht Club Zagreb je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.

Klub ima znak. Znak Kluba je plava trokutna zastava sa žuto-zlatnim ili srebrnim slovima JK i YC, te sa žuto-zlatnom ili srebrnom vodoravnom crtom u sredini i stiliziranim grbom grada Zagreba žuto-zlatne ili srebrne boje.

Članak 5.

Klub ima pečat. Pečat Kluba je istostraničan trokut s natpisom JAHT KLUB ZAGREB i YACHT CLUB ZAGREB i stiliziranim simbolom grada Zagreba. Pečatom Kluba utvrđuje se autentičnost klupskih spisa. Pravo i dužnost upotrebe pečata imaju predsjednik i tajnik Kluba.

Članak 6.

Klub ima zastavu. Zastava Kluba je trokutnog oblika, plave boje sa žuto-zlatnim slovima JK i YC ili bez njih, te žuto-zlatnom vodoravnom crtom u sredini i stiliziranim grbom grada Zagreba žuto-zlatne boje. Odnos dužine prema širini je 1,5 : 1.

Članak 7.

Klub djeluje na području grada Zagreba.

Članak 8.

Klub predstavlja predsjednik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za predstavljanje Kluba.

Članak 9.

Klub zastupaju predsjednik Kluba i tajnik Kluba u okviru punomoći koju mu daje ovaj Statut i Skupština. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Kluba.

Članak 10.

Klub se može udružiti u saveze udruga, zajednice, mreže i u međunarodne udruge.

Odluku o udruživanju donosi Skupština kluba.

II CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA DJELATNOSTI KLUBA

Članak 11.

Klub je osnovan u cilju ravnopravnog okupljanja pučanstva svih životnih dobi, stručne spreme, socijalnog stanja te stranačke, nacionalne i vjerske pripadnosti radi promicanja sporta, tehničke kulture, znanosti i zaštite čovjekove radne i životne sredine u odnosu prema moru i plovidbi na moru i unutrašnjim vodama, organizira se JAHT KLUB ZAGREB ( u daljnjem tekstu Klub ) kao udruga. Klub je u smislu Zakona o sportu sportska udruga, a u smislu Zakona o tehničkoj kulturi udruga tehničke kulture u koju se građani udružuju glede ostvarivanja osobnih i zajedničkih potreba i interesa u sportu i tehničkoj kulturi.

Klub sukladno ciljevima djeluje na području sporta i tehničke kulture.

Članak 12.

Djelatnost se Kluba zasniva na zadacima i programima razvoja tehničke kulture i sporta, a ostvaruje kroz djelatnost članova Kluba i u suradnji s poduzećima, stručnim ustanovama, te organizacijama u području odgoja i obrazovanja.

Članak 13.

Cilj je Kluba da djelovanjem promiče i razvija ljubav prema prirodnim ljepotama i domovini te utječe na razvoj zdravoga, snažnoga i plemenitog stanovništva naše domovine aktivnim radom volontera – amaterskih djelatnika. Zadaće su Kluba da u području pomorskih vještina plovljenja jedrom i motorom:

 • potiče i promiče djelatnost tehničke kulture,
 • stvara i unapređuje materijalne i druge uvjete slobodnog udruživanja građana i zadovoljavanja privatnih i javnih potreba u tehničkoj kulturi,
 • skrbi o osposobljavanju svojih članova u pomorskim vještinama plovljenja jedrom i motorom,
 • organizira aktivnosti usmjerene općem prihvaćanju znanstvenih tehničkih tehnoloških dostignuća i njihovoj primjeni životu i radu članova, a time i podizanju razine tehničke kulture kao dijela opće kulture,
 • organizira oblike tehničkog opismenjivanja, te tehničkog odgoja, obrazovanja osposobljavanja kao čimbenika razvoja osobe i ljudskog potencijala u cjelini u području svoga djelovanja,
 • potiče primjenu tekovina znanosti i tehnike te organizira i promiče znanstveno-tehničko stvaralaštvo članova pridonosi stjecanju znanja i sposobnosti za primjenu znanstveno-tehničkih dostignuća usmjereni zadovoljavanju potreba i interesa članova, poticanju njihovih stvaralačkih mogućnosti, zaštiti i unapređenju njihove radne i životne sredine, te organizira i izvodi programe i oblike rada kojima se to potiče i organizira aktivnosti koje pridonose podizanju obrambene sposobnosti domovine,
 • razvija ljubav članova prema našemu moru i unutrašnjim vodama,
 • razvija prijateljstva među članovima Kluba i među srodnim klubovima,
 • koordinira tehničke, sportske i rekreacijske aktivnosti svojih članova te organizira izložbe, predavanja i projekcije pomorskog i brodarskog karaktera,
 • sudjeluje u aktivnostima humanoga, ekološkoga, društvenoga i domoljubnog karaktera na moru i unutrašnjim vodama,
 • promiče pomorske djelatnosti i plovidbu ponajprije našim morem i unutrašnjim vodama, naročito kod pomlatka i mladih,
 • pomaže članovima stručnim savjetima,
 • pruža pomoć pri samogradnji brodica i procjeni vrijednosti plovila,
 • Klub okuplja članove koji će ploviti Jadranskim i ostalim morima, te rijekama i jezerima i ostalim vodama,
 • stvara i unapređuje materijalne i druge uvjete članovima kluba da se bave sportskom djelatnošću jedrenja, treniranja i nastupa na sportskim jedriličarskim natjecanjima,
 • organizira sportska amaterska natjecanja u jedrenju na gradskom, nacionalnom, regionalnom i svjetskom nivou,
 • trenira i osposobljava članove u sportskoj djelatnosti jedrenja,

Članak 14.

Pri ostvarivanju svojih ciljeva i zadataka Klub surađuje i sa:

 • odgovarajućim tijelima Republike Hrvatske,
 • udrugama za sport i rekreaciju,
 • udrugama tehničke kulture,
 • udrugama srodne djelatnosti i ciljeva,
 • ustanovama i poduzećima pomorstva i brodarstva,
 • ustanovama i poduzećima koja se bave zaštitom prirode i čovjekova okoliša, te zaštitom kulturne baštine,
 • turističkim organizacijama.

Članak 15.

Kada je riječ o ostvarivanju ciljeva i zadataka radi kojih su se dobrovoljno udružili u Klub, članovi Kluba sporazumno i zajednički na temelju ovog statuta Kluba utvrđuju osnovna načela rada i organiziranja Kluba. Odredbe ovog statuta ujedno su dogovor udruženih članova kojim oni ostvaruju svoju djelatnost na osnovi načela ravnopravnosti, obvezatnosti izvršavanja dogovorenih ili izglasanih odluka, javnosti rada, te međusobne suradnje obavještavanja.

Članak 16.

Klub može, zbog ostvarivanja posebnih interesa, osnivati sekcije.
Cilj osnivanja sekcije može biti lakše organiziranje aktivnosti utvrđenih Statutom Kluba.

Članak 17.

Sekcije su ustrojstveni oblici Kluba i nemaju status pravne osobe. Inicijativu za osnivanje Sekcije Kluba treba dati najmanje 5 (pet) članova Kluba.
Odluku o osnivanju Sekcije Kluba donosi Upravni odbor Kluba.
Odluka mora sadržavati odredbu o nazivu, sjedištu, ustroju i osobi ovlaštenoj za predstavljanje Sekcije.

Članak 18.

Djelovanje udruge je javno. Javnost djelovanja Udruge ostvaruje se na načine utvrđene Statutom, poimence:

 • pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim, izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način
 • putem medija.

III ČLANSTVO U KLUBU

Članak 19.

Članovi Kluba mogu postati sve poslovno sposobne fizičke osobe, kao i nepunoljetna mladež uz pismeni pristanak roditelja ili skrbnika, a uz ove uvjete:

 • svakog novo pridošlog člana prima Upravni odbor Kluba na osnovi prethodno ispunjene pristupnice Klubu s odgovarajućim upitnikom. Svojim potpisom na pristupnici kandidat potvrđuje da se slaže s djelatnošću i Statutom Kluba i da će se pridržavati Statuta i ostalih klupskih normi, koji reguliraju dužnosti i prava članova,
 • primljeni član dužan je uplatiti sve klupske pristojbe, odnosno odgovarajuću klupsku članarinu i pristupninu.
 • članom Kluba se postaje upisom u popis članova koji vodi tajnik Kluba.
 • Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu člana, imenu jednog roditelja, mjestu rođenja, OIB-u, JMBG-u, adresi stanovanja, broj telefona, mail adresa, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva te eventualnom datumu prestanka članstva u klubu.
 • Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 20.

Članovi Kluba mogu biti i strani državljani u skladu s postojećim zakonskim propisima. Za njihove aktivnosti u Klubu potrebna je suglasnost Upravnog odbora Kluba.

Članak 21.

Članovi Kluba mogu biti:

 • redoviti,
 • potporni,
 • počasni.

Učlanjeni pripadnici uže obitelji redovitih članova mogu biti pridruženi obiteljski članovi Kluba.

Članak 22.

S obzirom na životnu dob, redoviti članovi Kluba se dijele na:

 • odrasle (seniore) starije od 18 godina,
 • mlade (juniore) od 14 do 18 godina,
 • pomladak (subjuniori) mlađi od 14 godina.

Prema navedenima dobnim granicama članovi plaćaju članarinu za odrasle, umirovljenike i invalide, mlade i pomladak. Nakon stupanja u radni odnos mladi plaćaju članarinu utvrđenu za odrasle članove.
Članovi koji aktivno učestvuju u jedriličarskim aktivnostima kluba a koji na bilo koji način koriste resurse kluba (hangar, jedrilice itd.) ne mogu imati status pridruženog obiteljskog člana.
Status pridruženog obiteljskog člana se ne može ostvariti na temelju članstva juniora ili subjuniora a koji su aktivni članovi jedriličarske sekcije.

Članak 23.

Prava i dužnosti članova Kluba
Redoviti članovi Kluba mogu postati sve poslovno sposobne fizičke osobe, koje su navršile 18 godina. Osobe mlađe od 18 godina mogu postati redoviti članovi Kluba samo uz pristanak njihovih roditelja ili staratelja. Prava i dužnosti pridruženoga obiteljskog člana ista su kao i prava i dužnosti redovitog člana uz kojeg se učlanjuje u Klub.

Prava i dužnosti redovitih članova
Redoviti članovi Kluba mogu:

 • koristiti se klupskim prostorijama (domom) prema pravilnicima i prema kućnom redu doma,
 • rabiti klupske brodove i koristiti se lukama prema odredbama Upravnog odbora Kluba i klupskih pravilnika,
 • nositi oznake Kluba prema Statutu i pravilnicima Kluba,
 • prisustvovati na sastancima i manifestacijama Kluba te djelatno sudjelovati u radu Kluba,
 • upisati svoje brodove u registar Kluba, a na brodovima istaknuti klupsku zastavu i ostala klupska obilježja,
 • imati pravo na uvid u zapisnik sa Skupštine, sa sjednica Upravnog odbora i ostalih organa Kluba,
 • aktivno sudjelovati u klupskim djelatnostima i ostvarivati ciljeve Kluba,
 • sudjelovati u radu i donošenju odluka Kluba, predlagati i postavljati pitanja u svezi sa radom kluba,
 • birati i biti birani u tijela Kluba, a u skladu s odredbama ovog Statuta,
 • biti na uobičajen način svestrano obaviješteni o radu Kluba,
 • čuvati ugled Kluba,
 • uredno plaćati članarinu za redovite članove i udovoljavati ostalim propisanim obvezama,
 • koristiti se povlasticama koje im Klub pruža ili osigurava.

Redoviti član, koji ne može ili ne želi obaviti utvrđenu radnu obvezu u Klubu, može platiti odgovarajuću naknadu ili će izgubiti svojstvo redovitog člana. Odluku o tome donosi Upravni odbor Kluba.
Svi članovi osim počasnih moraju plaćati godišnju članarinu koju za svaku kategoriju članstva predlaže Upravni odbor  kluba, a potvrđuje Skupština.
Članarina se za svaku kalendarsku godinu plaća unaprijed i dospijeva 1. ožujka.
Članovima koji plaćaju umirovljeničku članarinu ista dospijeva 01. travnja.

Članovi aktivni sportaši koji treniraju u sportskom sustavu kluba godišnju članarinu mogu uplatiti u najviše 12 rata.

Članak 24.

Potpornim članom može postati svaka fizička ili pravna osoba koja, u skladu s utvrđenim uvjetima, značajnom financijskom potporom (redovitom) potpomaže razvoj i napredak Kluba te ostvarenje njegova programa. Potpornu članarinu, te prava i obveze potpornih članova uređuje Upravni odbor Kluba svojim odlukama.

Članak 25.

Počasnim članom Kluba može postati svaka osoba koja svojom djelatnošću, u bilo kojoj domeni djelovanja, stekne posebno velike zasluge za Klub. Odluku o proglašenju počasnog člana donosi Skupština Kluba na prijedlog Upravnog odbora Kluba. Počasni član ne mora plaćati klupsku članarinu, i trajno uživa sva prava redovitog člana Kluba.

Članak 26.

Članstvo u Klubu prestaje:

 • dragovoljnim istupom,
 • neplaćanjem članarine (ne primjenjuje se na Počasne članove),
 • isključenjem temeljem odluke stegovne komisije,
 • smrću.

Isključeni član može se ponovno upisati u Klub nakon isteka ograničene vremenske kazne isključenja.

Članak 27.

Gosti Kluba
Gost Kluba može biti svaki član nekoga drugoga srodnog Kluba, a želi sudjelovati u klupskim djelatnostima Kluba. Na osnovi pismeno izražene želje gosta (a iznimno i usmeno izražene želje) Upravni odbor Kluba donosi odluku o prihvaćanju gosta, koja sadrži i vrijeme trajanja boravka i opseg gostoprimstva.

IV NAČIN RADA I UPRAVLJANJE KLUBOM

Članak 28.

Radi ostvarivanja ciljeva i zadataka, te što svestranijeg i uspješnijeg djelovanja, Klub ima upravljačka tijela, u koja mogu biti izabrani redoviti poslovno sposobni članovi Kluba. Rad upravljačkih tijela je javan, a zasniva se na načelima kolektivnog rada, odlučivanja i odgovornosti prema članovima.

Članak 29.

Tijela upravljanja Kluba su:

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • predsjednik, potpredsjednik i tajnik Kluba
 • Nadzorni odbor
 • Stegovna komisija

Članak 30.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Klubom.
Skupštinu Kluba čine svi poslovno sposobni članovi Kluba koji spadaju u kategoriju redovnog članstva i plaćaju članarinu za redovno članstvo ili umirovljeničku članarinu i koji ispunjavaju sve ovim Statutom propisane dužnosti člana Kluba.
Skupštinu saziva predsjednik po potrebi, a najmanje jedanput u godini. Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština se mora sazvati ako to zahtijeva najmanje jedna trećina članova Skupštine Kluba ili na zahtjev Nadzornog odbora Kluba. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

Skupština donosi pravovaljane odluke ako joj prisustvuje natpolovični broj njenih članova. Ukoliko Skupština nema kvorum iz prethodnog stavka, Skupština može, nakon 15 minuta čekanja pozvanih članova, početi radom.  Pravovaljane odluke se donose natpolovičnom većinom prisutnih. Najmanji broj prisutnih članova je 11 članova sa pravom glasa.

Skupštinu treba sazvati pismeno ili elektroničkom poštom najmanje tjedan dana prije zakazanog dana održavanja Skupštine.  
U pozivu o sazivu Skupštine mora biti predloženi dnevni red te mjesto i datum održavanja skupštine, sa podatkom na čiji se poticaj Skupština saziva.
Skupština radi po poslovniku koji sama donosi. O radu Skupštine vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivu Kluba.
Odluke Skupštine potpisuje predsjednik Kluba a u njegovoj odsutnosti potpredsjednik. U slučaju odsutnosti predsjednika i potpredsjednika Kluba odluke potpisuje osoba koju odredi Skupština.
Izborna Skupština se održava svake četvrte godine. Rad skupštine je javan i odluke se javno objavljuju.
O radu Skupštine se vodi zapisnik, koji potpisuju predsjedavajući Skupštine i zapisničar, te dva ovjerovitelja izabrana između nazočnih članova Skupštine.

Sjednici Skupštine predsjedava Predsjednik kluba. U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti  osobu koja predsjedava sjednicom.

Članak 31.

U slučaju isteka mandata tijelima kluba Skupštinu Yacht Club-a Zagreb saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili 1/3 članova udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima udruge.

Članak 32.

Skupština Kluba:

 • donosi, dopunjuje i mijenja Statut Kluba,
 • između svojih članova bira predsjednika, potpredsjednika i tajnika Kluba, te ostale članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Stegovne komisije Kluba na mandat od četiri godine te odlučuje o njihovu razrješenju,
 • odlučuje o pripajanju, spajanju i podjeli Kluba
 • odlučuje o prestanku rada Kluba i raspodjeli preostale imovine Kluba,
 • imenuje i opoziva likvidatora Kluba,
 • odlučuje o udruživanju u saveze udruga, zajednice, mreže i u međunarodne udruge.
 • usvaja zaključni račun Kluba,
 • odlučuje o izvještajima materijalno – financijskog poslovanja,
 • donosi plan razvoja djelatnosti Kluba i godišnji program rada Kluba,
 • odlučuje o imovini Kluba,
 • razmatra izvještaje Upravnog odbora Kluba,
 • odlučuje u drugom stupnju, protiv odluka Stegovne komisije,
 • daje suglasnost na odluke o primanju na rad profesionalnih radnika u Klubu u sklopu plana prihoda i rashoda, te odlučuje o prestanku rada tih osoba,
 • odlučuje o otpisu nenaplativih potraživanja,
 • daje priznanja i nagrade zaslužnim članovima Kluba,
 • obavlja i ostale poslove utvrđene ovim statutom, drugim normativnim spisima i pozitivnim propisima.

Članak 33.

Upravni odbor Kluba je izvršno tijelo Skupštine Kluba koji rukovodi radom Kluba između dviju sjednica Skupštine Kluba, a sastoji se od članova Kluba izabranih na Skupštini. Upravni odbor je kolegijalno tijelo. Ima sedam (7) članova, a to su: predsjednik Kluba, potpredsjednik Kluba, tajnik, i četiri člana zadužena za stručnu djelatnost.
Mandat predsjednika traje četiri godine. Predsjednik predstavlja Klub. Predsjednik je po funkciji predsjednik Upravnog odbora Kluba.
Mandat Upravnog odbora traje četiri godine. Za izvršenje svojih zadataka Upravni odbor Kluba angažira potreban broj stručnjaka u komisijama Kluba, Predsjednike stručnih komisija, imenuje Upravni odbor. Mandat Upravnog odbora može trajati najdulje do sljedeće izborne skupštine, a isto pravilo vrijedi i za njegove stručne komisije.

Upravni odbor Kluba:

 • provodi u život programe i zaključke zbora članova sekcija Kluba i Skupštine Kluba.
 • brine se o organizacijskim, športskim, obrazovnim, propagandnim i ostalim akcijama Kluba,
 • predlaže Skupštini plan prihoda i rashoda Kluba, razmatra rad i izvršenje programa rada, materijalno-financijsko poslovanje i rentabilnost poslovanja,
 • odlučuje o nabavi osnovnih sredstava u sklopu godišnjeg plana, odlučuje o zajedničkom ulaganju s ostalim organizacijama zaključuje ugovor o poslovno-tehničkoj, organizacijskoj, športskoj i drugoj suradnji,
 • odlučuje o prodaji osnovnih sredstava, uz suglasnost Skupštine kluba
 • daje prijedlog Statuta, Pravilnika, Poslovnika, godišnjih planova završnog računa, izvještaja o radu Kluba,
 • predlaže proglašavanje počasnih članova Kluba,
 • odlučuje o pokretanju disciplinskog postupka,
 • brine se o stručnom usavršavanju članova, predlaže uspostavljanje i održavanje veza s ostalim klubovima u zemlji i inozemstvu,
 • vodi evidenciju plovila svojih članova,
 • imenuje članove pojedinih radnih tijela prema potrebama Kluba.
 • donošenje općeg akta kojim odlučuje o naknadama, nagradama, potporama, te besplatnom korištenju objekata i opreme.
 • imenuje i ovlašćuje blagajnika Kluba

Članak 34.

Sjednice Upravnog odbora Kluba saziva predsjednik Kluba prema potrebi. Predsjednik je dužan sazvati Upravni odbor na traženje najmanje tri člana Upravnog odbora.
Upravni odbor odlučuje pravovaljano ako sjednici prisustvuje najmanje četiri člana, a odluke donosi većinom glasova ukupnog broja članova Upravnog odbora.
Glasovanje je redovito javno.

Članak 35.

O radu Upravnog odbora vodi se zapisnik koji osim zapisničara, potpisuje predsjednik Kluba. Zapisnici se čuvaju kao službeni dokument te se na zahtjev člana Kluba mogu dati na uvid članu ili dostaviti mu ovjereni izvod iz zapisnika.
Sjednicu Upravnog odbora saziva predsjednik Kluba ili član Upravnog odbora koji ga zamjenjuje najkasnije tri dana prije održavanja. Pozivom se predlaže dnevni red. Sjednica Upravnog odbora počinje usvajanjem dnevnog reda, čitanjem zaključaka i ovjeravanjem zapisnika s prethodne sjednice.

Članak 36.

Djelatnost Upravnog odbora Kluba odvija se i kroz rad stalnih komisija. To su komisije za:

 • organizaciju i statutarna pitanja,
 • škole jedrenja i tečajevi,
 • sportski jedriličarski program i treninzi
 • informiranje i izdavačku djelatnost,
 • gospodarenje, upravljanje domom i ostalim objektima Kluba

Ako je potrebno mogu se osnivati i druge povremene komisije. Radom komisije Upravnog odbora rukovodi predsjednik komisije. Predsjednika komisije imenuje Upravni odbor.

Klub izdaje klupski glasnik, a uređuje ga urednik lista.

Članak 37.

Predsjednik Kluba

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Kluba.

Predsjednik:

 • zastupa i predstavlja Klub,
 • organizira, saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora Kluba i s tajnikom priprema materijal za sjednice,
 • rukovodi radom Skupštine Kluba
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga
 • vodi poslove Kluba sukladno odlukama Skupštine i Upravnog odbora,
 • zastupa Klub u imovinsko pravnim i ostalim poslovima i vrhovni je naredbodavac za izvršenje plana prihoda i rashoda.
 • sklapa sporazume i ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Kluba.
 • obavlja i ostale poslove koje mu povjeri Skupština ili Upravni odbor.
 • za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Kluba.
 • predsjednik podnosi Skupštini Kluba godišnje izvješće o svom radu.

Predsjednik Kluba može biti samo neporočni redoviti član sa stažem od najmanje tri godine članstva u Klubu.

Članak 38.

Potpredsjednik Kluba

Predsjedniku Kluba pri radu pomaže potpredsjednik, koji ga i zamjenjuje u svim poslovima u slučaju njegove odsutnosti.

Potpredsjednika Kluba bira Skupština Kluba na mandat od četiri godine.

Ukoliko zbog bilo kojeg razloga Predsjednik prestane obavljati dužnost prije isteka njegova mandata, zamjenjuje ga potpredsjednik koji mora u roku od 15 dana sazvati izvanrednu izbornu sjednicu Skupštine kluba, radi izbora novog predsjednika, a koja se mora održati u roku od najmanje 15 a najviše 30 dana nakon sazivanja.

Članak 39.

Tajnik Kluba

Tajnik Kluba organizira rad i djelovanje te vodi poslovanje Kluba, a posebno:

 • skrbi o uvjetima rada i djelovanja,
 • obavlja stručno-administrativne poslove za Klub,
 • brine se i poduzima mjere za ostvarivanje utvrđenog plana i programa,
 • brine se za zakonitost rada i ispunjavanje zakonom, ugovorom ili na neki drugi način preuzetih obveza Kluba,
 • zastupa Klub u okviru punomoći koju mu daje Upravni odbor Kluba,
 • pomaže pri radu predsjedniku Kluba i predsjednicima ostalih klupskih tijela,
 • odgovara za pravodobnu pripremu sjednica Skupštine, Upravnog odbora i ostalih klupskih tijela,
 • brine se o pravodobnom provođenju odluka i zaključaka Skupštine, Upravnog odbora i ostalih klupskih tijela,
 • brine se o osiguranju javnosti rada Kluba i o poslovima informiranja,
 • obavlja i ostale poslove za koje je ovlašten odlukom Skupštine, Upravnog odbora ili predsjednika Kluba,
 • vodi podatke o članovima Kluba u obliku anketnih listova s podacima zanimljivim za rad Kluba,
 • vodi registar članova Kluba,
 • vodi registar brodova članova Kluba, i registar izdanih klupskih zastava i amblema, nagrada i priznanja,
 • poduzima i predlaže mjere za omasovljenje organizacije kao i mjere od interesa za članstvo,
 • koordinira rad komisija Upravnog odbora i obavještava Skupštinu i Upravni odbor o izvršavanju zaključaka,
 • ima pravo i dužnost upotrebe pečata Kluba.
 • vodi financijsko – materijalno poslovanje Kluba
 • prikuplja članarinu i vodi odgovarajuće evidencije,
 • obavlja isplate na osnovi pismenog naloga predsjednika Kluba.

Članak 40.

Nadzorni odbor Kluba

 • nadzorni odbor ostvaruje nadzor nad financijskim poslovanjem Kluba,
 • nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana, koje bira Skupština iz redova članova Kluba.
 • predsjednik i članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Upravnog odbora.
 • predsjednik Nadzornog odbora može biti samo neporočni redoviti član sa stažem od najmanje tri godine članstva u Klubu.
 • nadzorni odbor radi u sjednicama koje saziva predsjednik, a odluke donosi većinom glasova.
 • mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.
 • nadzire zakonitost u financijskom poslovanju Kluba,
 • nadzire ostvarivanje ugovornih i drugih obveza,
 • prati i analizira financiranje i ostvarivanje financijskog plana Kluba.

O svojim nalazima Nadzorni odbor izvještava Upravni odbor i Skupštinu.

Ukoliko zbog bilo kojeg razloga Predsjednik Nadzornog odbora trajno prestane obavljati dužnost prije isteka njegova mandata, zamjenjuje ga na poziciji predsjednika stariji član Nadzornog odbora do sljedeće sjednice Skupštine kluba, kada se redovnim izbornim postupkom bira novi član Nadzornog odbora a između tri člana jednog Skupština bira za Predsjednika Nadzornog odbora.

Ako član kluba smatra da je Klub povrijedio statut ili drugi opći akt kluba, ovlašten je na to upozoriti Nadzorni odbor kluba podneskom, te zahtijevati da se nepravilnosti otklone.

Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi, odnosno ako se u tom roku ne sazove nadležno tijelo ili skupština i nepravilnosti ne razmotre i u slučaju opravdanosti podneska ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu Kluba radi zaštite svojih prava propisanih ovim statutom.

Članak 41.

Stalne i povremene komisije Skupštine ili Upravnog odbora Kluba iz članka 33. ovog Statuta predlažu rješenja o određenim pitanjima u skladu sa Statutom.
Komisija se redovito sastoji od tri člana od kojih je jedan predsjednik. Predsjednika kao i komisiju imenuje Skupština odnosno Upravni odbor Kluba.

Članak 42.

Stegovna komisija
Stegovna komisija je posebna stalna komisija od tri člana, koja ne djeluje ni u sastavu Upravnog odbora, ni u sastavu Nadzornog odbora te je u svom radu slobodna. Članovi Stegovne komisije moraju biti neporočni, moraju imati navršenih 40 godina i najmanje tri godine članstva u Klubu. Predsjednika Stegovne komisije biraju članovi između sebe.

Članak 43.

Na pismeni zahtjev Upravnog odbora Stegovna komisija provodi disciplinski postupak protiv članova koji su se ogriješili o odredbe ovog statuta, Pravilnika i drugih pozitivnih propisa Kluba. Prijedlog za pokretanje stegovnog postupka može uputiti samo član Upravnog odbora. U stegovnom postupku Klub zastupa član Upravnog odbora kojeg on odredi. Član protiv kojeg se vodi stegovni postupak ima pravo na branitelja.

Članak 44.

Glede izvršene stegovne povrede, Komisija može izreći jednu od ovih mjera:

 • opomenu,
 • pismenu opomenu,
 • suspendiranje od izabranih dužnosti u Klubu,
 • isključenje iz članstva na određeno vrijeme ili trajno.

Član, kojem je izrečena stegovna mjera ima pravo prigovora na izrečenu stegovnu mjeru Skupštini Kluba putem Stegovne komisije u roku od 15 dana od preuzimanja odluke o stegovnoj mjeri. Skupština je dužna riješiti prigovor u roku od 30 dana, računajući od dana dostave prigovora. Odluka Skupštine Kluba je konačna.

V. MATERIJALNO I FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 45.

Imovina Kluba stečena na bilo kojoj osnovi klupsko su vlasništvo.

Imovinu Kluba je:

 • novčana sredstva koja je Klub stekao uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima
 • novčana sredstva koja Klub stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, obavljanjem djelatnosti, financiranjem programa i projekata kluba iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora
 • nekretnine i pokretne stvari Kluba,
 • druga imovinska prava.

Članak 46.

Klub može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih statutom Kluba, u skladu sa zakonom

Članak 47.

Financijsko-materijalno poslovanje Kluba obavlja se u skladu sa zakonskim propisima, Statutom i ostalim propisima Kluba.
Zaključni račun Kluba podnosi se na usvajanje Skupštini Kluba.
Materijalno-financijsko poslovanje nadzire Nadzorni odbor Kluba.

Članak 48.

Komisije Kluba odgovaraju za sredstva koja su im povjerena za sportske i društvene aktivnosti pri ostvarivanju ciljeva i zadataka.

Članak 49.

Imovina Kluba i dijelovi pokretne i nepokretne imovine Kluba rashoduju se kad zbog fizičke dotrajalosti ili ekonomsko-tehničke zastarjelosti postanu neuporabljivi.

VI. PRIZNANJA I NAGRADE

Članak 50.

Za postignute uspjehe i zalaganje pri ostvarivanju ciljeva i zadataka Kluba, članovima Kluba mogu se odati posebna priznanja proglašavanjem i podjeljivanjem počasnog članstva Kluba. Kao znak priznanja mogu se podijeliti i nagrade:

 • Zlatna značka Kluba,
 • Plamenci Kluba.

Članovima Kluba i ostalim građanima, te organizacijama i zajednicama u znak priznanja može se dodijeliti:

 • Bijelo jedro Kluba,
 • diplome i zahvale Kluba,
 • pohvale i ostale prigodne nagrade Kluba.

Članak 51.

Odluku o obliku nagrade, o materijalu od kojih se izrađuju, o tekstu na njima, kao i načinu i uvjetima podjeljivanja donosi Skupština Kluba.

VII. PRESTANAK POSTOJANJA KLUBA

Članak 52.

Klub prestaje postojati kada to odluči Skupština Kluba, na poticaj ili suglasnost većine članova Kluba, odnosno u slučajevima propisanim zakonom.

Članak 53.

U slučaju prestanka postojanja Kluba preostala imovina će pripasti jedriličarskom klubu kojeg će odrediti Skupština kod donošenja odluke o prestanku Kluba. U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Kluba dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Kluba.

Članak 54.

Likvidatora Kluba imenuje i opoziva Skupština. Likvidator zastupa Klub u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Kluba do okončanja postupka likvidacije i brisanja Kluba iz registra udruga.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 55.

Izmjene i dopune Statuta donose se po istom postupku kao i Statut.

Članak 56.

Tumačenje Statuta isključivo je pravo Skupštine Kluba.
Tumačenje drugih akata u nadležnosti je Upravnog odbora.

Članak 57.

Svi ostali propisi Kluba usuglasit će se s ovim Statutom tijekom godine dana računajući od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Članak 58.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja i javnog proglašavanja na Skupštini.

U Zagrebu, 08. travanj 2015.

Ovaj Statut je donesen i javno proglašen na Skupštini Kluba održanoj  08. travnja 2015.

Predsjednik Jaht kluba Zagreb / Yacht Club Zagreb
Aleksandar (Aljoša) Gatin